تسهیل اعطای تسهیلات با سفته ی الکترونیک بانک تجارت