بعضی از بانک‌ها طرح‌های ویژه یا بسته‌های تسهیلاتی برای پزشکان عمومی، متخصص